Gääkisch Knippchi  WL Woltähr 8/2011

Äich ging emo gär däj gääkisch Knippchi
fénn’n, wo dat es, wo’t bisert,
wemmer’t ao’stéßt, weil e Bibbchi,
wenn’t kä préjzisch Houn es, kichert
oder gickelt gär o‘ wippt
op der Stang, bes et kippt;
gickelt gär o‘ wippt
op der Stang, bes et kippt.

Ich ging dr énner de Fliete gräjfen:
Bevir de op de Naos fälls‘, stólpers‘,
ging ich mich dotrop verstäjfen,
dir de Stang se halen! Hólpers‘
de durch’t Lewen oder bes‘
de nach gout se Fouß? Gewess.
Stolpers' de durch’t Lewe'? Bes‘
de nach gout se Fouß? Gewess.


Ich ging och emo, wenn’t blétzt on donnert,
op dr Matt stohn; Blétzoopleider
woar ich, klääw ich, iwwer honnert
Mol schònn – wier ich äwwer bei dr,
häät ich dr em Nu gläjch haut
e Gehäjchnis gebaut;
e Gehäjchnis dir gebaut -
nach haut!