Dat du min Leevsten büst (trad./Plattdt.)
(Moselfränkisch v. WL Woltähr 5-9/2011)

Daat dou mäj Léjvsdet bes‘,
Daat dou ’t nur wäß!
/: Komm bei dr Naot, komm bei dr Naot,
    Soh, wie de hähschs‘! :/

Kómm zou mer en dr Naot,
Kómm óch óm ään = 1 Uhr
/: Vadter schleeft, Modter schleeft,
    Äich säjn ällään. :/

Kloop aon die Kammerdier
Wie dou ’t erhóffs‘
/: Vadter määnt, Modter määnt:
„Lo gäht de Loft.“ :/

Kénnt dann die Morjestonn
Kreht schaon dn Haonn
/: Soh mer net gläjch: „Léjvsde, lass mäjch,
Dou mohß ewei gohn!“ :/