29.

Die kromm Musel

(Michel Flesch, 1902–74, Trierische Mundart)
(Musik: W. Liederschmitt, 1979; bearb. 2007)

Lao frägt su mancher anen rom:
Wat öß die Musel nor su kromm?
Hä fönd kann Antwort weit o braad
O grieht ka richdije Beschaad
On’t öß su aanfach, klaor wie’n Sonn –
Mer muß nor e bössi Käppchi haon!

Von de Vogesen, schwach o klaan
Noch gaornet stamper off de Baan
Kömmt dat kla Muselchi gesprong
O spiert de Wein schons ob der Zong
Kaum haot dä „Krääschen“ hät probeert
Dao göfft hät och schons kurascheert

Hölt sich bei Konz dä Strubbes Saaor
On schmeckt die Weincher allegaor
Wu hät och nor e Wingert sieht
Dao laaft et hin – on wie et gieht –
Hei göfft geschluubert – lao getuht –
Bis dat dä Wein sein Wörkong duht

Kaum öß aon Trier hät verbei
Kömmt och die Ruwer noch derbei
Drei Fraleit wie ön anem Bett
Die schlubern Weincher om de Wett
On aus dem klane Muselchen
Öß möttlerweil en Musel gänn

Doch die, die mischt et graoden esu
Haot ömmer Dorscht o grieht kan Ruh
Laaft om die Wöngerten all rom
On drieht sich manchmaol bal ganz om
Kann Eckelchi göfft ausgelaos
Sei richt de Wein schons möt der Naos

On manchmaol öß sei äringst voll
Göfft richdig frech on aogeschwoll
Haot endlich sei genoog öm Leif
Göfft sei bei Koblenz strack o steif
En richdig aogedudelt Brieh
O fönd allaan dä Wäg nöt mieh

Zum Schluß öß sei da su öm Traon
O fönd kann Halt o ka „Packaon“
Fällt om den Hals däm Vater Rhein
O säht: „Holl möt! Eich sei ganz dein!“
Dat öß dä Grond, waorom mer jetzt
Nor von der krommer Musel schwätzt