26. Platt-Leed (trad./Bretagne)
Muselfränggisch von WL Woltähr

/: Wat en dn Uhre’ so schee kléngt
Wat läif o’ Seel so ganz durchdréngt :/
Dat es ohs Sprooch, wä mer se séngt!
Lala lala leo… Lala lala lou, lala lalou
Lala lala leo... ‘t Leila on de Leo luersen zou

/: Mer schwääze Platt, wie’t uhs gefällt
O’ wän sich nach derzougesellt :/
Et Radio Luxeburrich meldt:
Lala lala leo… Lala lala lou, lala laloch
Lala lala leo... ‘t Leila on de Leo schwääzen’t och

/: Ohs Sprooch es goär net so verkiert
Ohs Sprooch es scheen o’ kultiviert :/
Wä mer nur mo’ richdich hinhiert!
Lala lala leo… Lala lala lou, lala lalout
Lala lala leo... ‘t Leila on de Leo fénnen’t gout

/: Dän ääne raacht « Jonathan Swift »
On e Geschenk es englisch « gift »:/
De Schang seht: Wann et ech gelift!
Lala lala leo… Lala lala lou, lala lalift
Lala lala leo... ‘t Leila on de Leo sohn : Wan’ch g’lift!

/: Ich sohn et nach emol : Ich hatt’
et nie verliert, ich schwääze Platt :/
De Pollidik stécht en m Patt
Lala lala leo… Lala lala lou, lala lalatt
Lala lala leo... ‘t Leila on de Leo schwääze Platt!