35. Schwatz Kaatz (T+M: W. Liederschmitt, 1987, ewei och op Platt!)

Äich hao wie doll en deim Zemmer gedanzt Haon aon deim Bäät geschnuppert Mich do verschanzt Mich en de Kesse gewenzelt, woär nammo ganz Froo, daat ich vubäikomm säin Daat ich vubäikomm säin

Mein Schwatz Kaatz kennt Von hihrer Plaatz bei hihre Schaatz robb Pass gout obb däich on obb dein Vu'elnesder obb

Turteltauwen treppeln on treppeln de Trauwen Kouk no' mer e Wolkegugguggshäm beim Wäintrenken

Dou häs wie doll e meim Zemmer gedanzt Häs ao meim Bäät geschnuppert Dich do verschanzt Dich en de Kesse gewenzelt, woärs nammo ganz Froo, daat de vubäikomm bes Daat de vubäikomm bes

Dein Schwatz Kaatz kennt Von hihrer Plaatz bei hihre Schaatz robb ...

Säi hät will doll en hihrm Zemmer gedanzt Hät aon hihrm Bäät geschnuppert Sich do verschanzt Sich en de Kesse gewenzelt, woär nammo ganz Froo, daat se vubäikomm es Daats de vubäikomm bes!