(18) Bei mir bes de scheen (trad./"Bei mir bistu scheen") WL 10. 3. 04

Vaon alle Mederschern, die äich mo kannt haon -
On äich hao Mederscher kannt, die gebrannt haon -
bes dou wat richdich Kloars
’chwäs net, wat dou erwoards’
wie äich dich séin, dou lokels’ op dein Oart

Weil all die Mederscher, die mir bekannt säin,
säin alt so Mederscher, scherff wie e Branntwäin
Dou bes et Allerkloarst
egal, wat dou erwoards’
weil dou gefälls mer op dein Oart

Bei mir bes de scheen
Et säin ewei schaon zween,
dräi Meent, dat mir so metenannner gehn
Bei mir bes de scheen
So wie äich op dich stehn
Wä mir us dexer amisiere gehn

Äich nenn’n dich „Bella, Bella“
nenn’n dich „Frollein Wonnerboar“ / Wonnerbar
Jed Sprooch verhelwt mer dozou,
dir ze sohn: „Oh, wie kloar!“ / Wat ’n Fraa!

Bei mir bes de scheen
Et säin ewei schaon zween,
dräi Meent, dat mir so metenannner gehn
Bei mir bes de scheen
So wie äich op dich stehn
Wä mir näs metenanner schlofe gehn