(10) Ich wëll dich (Bob Dylan: "I want you", 1966)
Walter Liederschmitt, Krettni'er Platt, 4 / 2003

’n Dohdegrewer seht mr näicht
e Leierkaste’mann, dä kräicht
Et Sëlwersaxofon gäht op alle Véier’n
Kabotte Glooken o’ Posaun’n
blose mr en’t Gesieht, ich staun’n
driwwer, ich säin nét hei, fir däich ze pléier’n:

Ich wëll dich
Ich wëll dich
Ich wëll dich so gär
Fraa, ich wëll dich

Polittiker met Alkohol-
proplemen hao kä Monopol
op Rettong, se säin ao’geschloof, zoum Laachen
‘ch kann nét erwoärd’n, daat se mich
dervaon oophalen, daat ich mich
betrénken - ’ch ging nur dir de Dier opmaachen!

Ich wëll dich ...

On och mäi Vatter es lang dohd
Die Liebe hatt die Kränkt, en
hatt goär kän Hännchi derfier, woßt
näicht dermet aonsefenggen

Ich geh’ met ’r Pik Dam’, oh ja!
Ich geh’ met meiner Zougehfraa
Se wäß, ich hao kään Hemmongen beim Këssen
Se es och richdich gout zou mir
Se säit alles, se määt och sier
Se wäß, wat ich gär häät, wat ich vermëssen

Ich wëll dich ...