(8) Schloofleed (W. Liederschmitt: Krettni'er Platt, 1993)

Ich woär na net waakrich
Nach halw em Schloof
Muußt doch vir de Dier, hao
Gläich e schee Meedschi getroof

Hey, kouk emol, ich haon nach
De Schloof en dn A’en stohn
Ich hao Schloof en dn A’en fir däich
Wëlls de net gläich näs met mr schloofe gohn?

Het koukt ganz erfiärt
Risgiert en spetz Zong
Seht: Denks de! Maach emol
E bëssi mellisch, Jong!

Nä, nä, kouk emo, ich haon dach …

Wat fällt dir bloß aon?!
Dou häs woal e Knall!
Bei so wat kënnt mr dach net
Met dr Dier en’t Hous gefall

Na on! Kouk dach: ich haon nach …

Het laacht mich bal ous
Het wiär jo gespannt, ob
Et net nach vill scheener wiär
Wämmer e bëssi woärde kann

Ja, nä, ich haon dach schon …

Et hääscht jo, die scheenst
Frääd wiär hei die Vier-
Frääd ob ebbes Scheens
Dat viläischt nie pasiert

Nä nä, Meedschi, dou häs et dach
Och en dn A’en stohn!
Dou häs Schloof en dn A’en vir mäich
Gings de net gläich gär met mr schloofe gohn?